Užitečná doporučení a praktické rady pro montáž a údržbu chlazení CoolPacket

Užitečná doporučení a praktické rady pro montáž a údržbu chlazení CoolPacket

Základní pravidla pro správnou montáž našich jednotek:

Pro zajištění normální životnosti zařízení je nutné zajistit dodržování profesionálních standardů, pokynů uvedených v našich technických zprávách a návodu k použití a údržbě a provádění úkonů běžné údržby. Vyvarujte se nenormálních provozních stavů jednotky.

Tento dokument si neklade za cíl být vyčerpávajícím. Další informace naleznete v návodu k montáži, obsluze a údržbě. Tato sekce obsahuje základní přehled některých hlavních doporučení a technických předpisů pro správnou montáž a údržbu.

 • Všechny naše jednotky jsou dopravovány nákladními automobily, na které jsou nakládány pomocí mostového jeřábu. Aby se zabránilo závadám kompresorů (úniku oleje) během přepravy nebo v průběhu montáže, nesmí být jednotky nakláněny, pokládány na jednu stranu nebo dokonce převráceny. Proto je nezbytně nutné, aby při přemisťování nebo přepravě byly jednotky vždy pracovní poloze.
 • Naše jednotky jsou konstruovány pro zvedání tyčí vložených do příslušných otvorů v prvcích základny jednotky. Doporučujeme použít rozpěrné tyče pro rozepření zvedacích lan a řetězů, aby nedocházelo k jejich kontaktu s jednotkou a aby se tak zabránilo se poškození její konstrukce. Za tímto účelem a pro další informace doporučujeme striktně dodržovat instrukce pro zvedání dodané spolu s jednotkou.
 • Povrch, na kterém má být jednotka umístěna musí být rovný a musí mít dostatečnou únosnost, aby snesl zatížení způsobené jednotkou (viz výkres s váhami dodaný s jednotkou a technická zpráva).
 • Za účelem snížení přenosu vibrací na konstrukci, na níž je jednotka uložena, je nutné ve všech bodech uložení použít tlumiče vibrací. Pro jednotky instalované na zemi by se měly používat gumové tlumiče vibrací, zatímco pro jednotky instalované na střechách jsou doporučeny pružinové tlumiče vibrací.
 • Pro zajištění správného proudění vzduchu a umožnění provádění údržby musí být kolem zařízení zachován volný prostor podle specifikace uvedené v technické zprávě ke každé jednotce. Pokud jsou dvě jednotky umístěny vedle sebe stranami registrů k sobě, musí být rozměry vzdáleností uvedené v technické zprávě zdvojnásobeny.
 • Upozornění: Při nedodržení tohoto technického pravidla zaniká automaticky záruka bez ohledu na vzniklou závadu.
 • Před čištěním jednotky se musí vyčistit veškeré kapalinové potrubí provozního zařízení. Pokud mají být k čištění potrubí použity chemické látky, musí být výparník přemostěn, aby se zabránilo možnému poškození svazku měděných trubek.
 • V případě přítomnosti nečistot a/nebo agresivní kondenzované vody se musí před kondenzátor chladicí jednotky umístit vložený výměník (jednotka voda/voda).
 • Splnění výše uvedených montážních instrukcí je nutnou podmínkou pro uznání platnosti záruky.
 • Objem vody
  Pro správný provoz vyžaduje jednotka určitý objem vody, který se vypočítá pomocí následujících vzorců:

 

P = chladicí/topný výkon chladicí jednotka a tepelného čerpadla v kW.

_t = rozdíl teplot ve °C natavený na mikroprocesoru.

V = efektivní objem vody vyjádřený v krychlových metrech.

 

Použití neupravené nebo nesprávně upravené vody může způsobit tvorbu vodního kamene, koroze, eroze, řas a nebo kalu.

V případě potřeby by měla být přizvána firma specializovaná na úpravu vody, aby rozhodla o nejlepším způsobu úpravy vody.

Jakékoli poškození korozí, erozí nebo předčasným opotřebením, které může být připsáno na vrub neprovedené nebo nesprávně provedené úpravy vody je výslovně vyjmuto ze záruky.

 

Jednotky vzduch/vzduch.

 1. Vzduchotechnická potrubí musí být připojena na sání výtlačných ventilátorů, jejichž pokles zatížení musí být v souladu s projektovanými hodnotami jednotek.
 2. Připojení vzduchotechnického potrubí k jednotkám musí být provedeno pomocí antivibračního spojovacího členu vyrobeného z nepropustné látky. To má zásadní význam pro zabránění přenosu vibrací z jednotky do vzduchotechnického potrubí.
 3. Pečlivá pozornost musí být věnována návrhu a montáži potrubí sání a výstupu vzduchu pro registry výměníků, aby se předešlo vytvoření překážek a omezení průtoku vzduchu. Nízký průtok vzduchu registrem výměníku, způsobuje nenormální činnost jednotky až po její úplné vyřazení z funkce.
  Tato vzduchotechnická potrubí musí být co možná nejkratší a musí být vedena co možná nejpřímější cestou.ším sání vzduchu musí být konstruovány tak, aby kladly co nejmenší odpor proudu vzduchu.
 4. Ochranné mřížky namontované na vnějším sání vzduchu musí být konstruovány tak, aby kladly co nejmenší odpor proudu vzduchu.
 5. Musí být přijata veškerá potřebná opatření, aby nedošlo ke smíchání vytlačovaného vzduchu a rekuperačního vzduchu (krátké propojení vzduchových okruhů).
 6. Vzduch pro výměník tepla nesmí být nasáván v blízkosti zdrojů tepla a/nebo zdrojů nečistot.
 7. Za výtlačnými nebo sacími mřížkami musí být namontovány sítě proti vniknutí ptáků a/nebo myší do vzduchotechnického potrubí

 

Jednotky vzduch/vzduch a střešní jednotky.

 • Všechny venkovní i vnitřní jednotky (oddělený systém chlazení klimatizace) jsou vybaveny vypouštěcí vanou umístěnou pod registry výměníků.
 • Vypouštěcí potrubí musí mít stejný (nebo větší) průměr než připojovací hrdlo jednotky, jež je obecně opatřeno vnitřním závitem 1", přičemž sklon potrubí ve směru proudění kapaliny musí být přibližně 3%.
 • Do potrubí musí být vložen sifon, jehož výška musí být stejná jako výtlačná výška ventilátoru, aby se předešlo vytvoření podtlaku ventilátorem, který by zbránil normálnímu odtoku kondenzátu.

 

Střešní jednotky

 • Mezi podpěry vzduchotechnického potrubí přichycené ke střešním jednotkám a vlastní vzduchotechnické potrubí se musí vložit zvukově izolační materiál, aby se zabránilo přenosu vibrací.
 • Připojovací potrubí výparníku musí být odpovídajícím způsobem podepřeno, aby se jeho váha nepřenášela na provozní zařízení.
 • Do hydraulického okruhu výparníku musí být nainstalováno následující příslušenství:
 • Dva tlakoměry s odpovídající vstupní i výstupní stupnicí.
 • Dva antivibrační spojovací členy eliminující přenos vibrací z jednotky do vodního okruhu a umožňující nezávislé odpojení jednotky.
 • Uzavírací ventil (na vstupu do jednotky)
 • Kalibrační ventil (na vstupu do jednotky)
 • Dva teploměry (na vstupu i výstupu)
 • Oběhové čerpadlo
 • Pojistný ventil na nádrži
 • Automatický výtokový ventil na nádrži
 • Expanzní nádoba
 • Filtr na přívodu umístěný co nejblíže k přírubě výparníku
 • Průtokoměr

Výše uvedené montážní instrukce jsou pro produktovou řadu RED LINE nutnou podmínkou pro uznání platnosti záruky, při jejich nedodržení záruka zaniká.

Instrukce, které se týkají antivibračních spojovacích členů v potrubí, filtru na vstupu do výparníku a průtokoměru, jsou pro produktovou řadu BLUE LINE nutnou podmínkou pro uznání platnosti záruky, při jejich nedodržení záruka zaniká.

 

 • Polohermetické kompresory mohou být uloženy na pružinových tlumičích vibrací.
  V tomto případě musí být odstraněny zarážky (dřevěné špalíky), které blokují základnu kompresoru podle instrukcí na štítku umístěném na tělese kompresoru.
 • Jednotku umístěte nejméně 6 metrů od všech zvuk odrážejících povrchů, abyste zamezili zvýšení hlučnosti přibližně o 3 dB(A) za všechny přítomné zvuk odrážející povrchy.
 • Jednotku umístěte tak, aby k místům citlivým na hluk směřovaly boky jednotky s nejnižší vyzařovanou hladinou hluku. V některých případech se může jednoduchou úpravou předejít nutnosti používat zařízení na potlačení hluku, například protihlukových stěn.

Pokud je jednotka instalována na střeše:

 • Místnosti pod jednotkou odizolujte vysoce zvukotěsnou střechou.
 • Odpovídajícím způsobem posilte podpěrnou konstrukci tak, aby se dovnitř budovy nepřenášely vibrace.
 • Jednotku uložte na pružinové tlumiče vibrací.
 • Podpěrnou konstrukci jednotky oddělte od nosné konstrukce budovy pomocí příslušných pružných spojovacích elementů.
 • Hydraulické potrubí a elektrické kabely jednotky oddělte pomocí pružných spojů. Pokud je jednotka instalována na nosnících profilu I o rozměru větším než 20 cm, namontujte po obvodu mezi jednotku a střechu vhodné panely.
  Tím se značně omezí efekt „harmonikové skříně“, který by jinak vedl ke zvýšení hladiny hluku v prostoru pod jednotkou až o 15 dB(A).

 

ÚDRŽBA

 

V této kapitole považujeme za důležité připomenout všem uživatelům a konstruktérům provozních zařízení základní koncept, jehož dodržování je nezbytně nutné pro správné používání jednotky a její dlouhou životnost.

Kromě dodržování standardních záručních podmínek, jako je provádění pravidelné běžné údržby specializovanými a odborně proškolenými techniky v průběhu dvouleté záruční doby, je to prevence provozních závad a poruch. Tyto problémy nejen že jsou vyjmuty ze záruky, ale také mohou způsobit poškození součástí, které nemusí být kryto zárukou z důvodu absence odpovídajícího a správného programu údržby.

Provádění úkonů údržby je důležité pro udržení jednotky v dobrém provozním stavu, ať už jde o její funkčnost nebo energetickou efektivitu.

Každá jednotka má svou záznamovou knihu, do které uživatel nebo osoba odpovědná za provádění údržby jednotky musí zaznamenat všechny podrobnosti o prováděné údržbě a tak udržovat chronologickou dokumentaci provozu jednotky.

Pokud tyto informace nejsou zapsány v záznamové knize, může to být považováno za důkaz nedostatečné údržby.

Proto doporučujeme uzavřít smlouvu s Technickou asistencí o provádění údržby pro zajištění pravidelné údržby specializovanou osobou.

To umožní včasné rozpoznání provozních nedostatků a minimalizaci rizika vzniku vážnější závady.

Společnost REMAK je v každém případě k dispozici pro vyhodnocení a poskytnutí poradenství ohledně programů a/nebo specifikací preventivní údržby.

 

Nesmí se však zapomínat, že v souladu s ustanoveními článku č. 11 odst. č. 17 prezidentského výnosu č. 412/93 – Provozování a údržba topných jednotek a příslušných ovládacích prvků – musí mít všechny jednotky tepelných čerpadel provozní knihu pro jejich zimní provoz. Tato kniha musí být vystavena výrobcem nebo kýmkoli, kdo přebírá odpovědnost za provoz a údržbu provozního zařízení.

 

„Topná zařízení, která provádí zimní vytápění místností s plným nebo částečným využitím strojích zařízení a systémů jiných než generátorů, strojních zařízení a systémů s tepelnými čerpadly (…) musí vést „Systémovou knihu“ vydanou dodavatelem provozního zařízení nebo osobou zodpovědnou za provoz a údržbu stávajících provozních zařízení. Tato kniha musí kromě popisu vlastního provozního zařízení také obsahovat seznam prvků, které mají být kontrolovány, a limity přípustnosti těchto prvků v souladu s platnými právními předpisy a intervaly kontrol (…).“

 

Dále uvádíme shrnutí některých důležitých doporučení a technických předpisů pro zajištění správné údržby.

 

 • Všechny elektrické spoje musí být každý měsíc dotaženy, obzvláště pak připojení stykačů a přívodu elektrické energie.
 • Pravidelně kontrolujte a čistěte mechanický filtr v přívodním vodním potrubí výparníku v závislosti na typu zdroje vody a stáří hydraulického systému.
 • Nejméně jednou ročně provádějte vizuální kontrolu stavu tlakových zařízení, zvláště pak kontrolujte, zda se na povrchu neobjevují známky koroze, nekorodují další součásti a zda se neprojevují jiné viditelné závady.
 • V případě, že oxidace a koroze není včas zjištěna a řádným způsobem zastavena, může dojít k zeslabení tloušťky stěn a následnému snížení mechanické pevnosti.
 • Nejméně dvakrát za rok provádějte kontrolu chladicího okruhu a opravte jakékoli zjištěné úniky freonu.
 • Nejméně dvakrát ročně, před začátkem letní a před začátkem zimní sezóny, vyčistěte s použitím roztoku přípravku proti usazeninám registry výměníků tepla a odstraňte usazeniny a/nebo nečistoty usazené na trubkách, které snižují účinnost výměny tepla.
 • U jednotek typu voda/voda každých šest měsíců zkontrolujte účinnost a čistotu výparníku a kondenzátoru. Výparník vyčistěte pomocí roztoku přípravku proti usazeninám, nepoužívejte chemické čisticí prostředky. Trubky kondenzátoru je možné otřít hadrem.
 • Každý měsíc zjistěte spotřebu elektrické energie kompresorů a motorů ventilátorů, naměřenou spotřebu porovnejte s hodnotami, které jsou uvedeny na štítku, a určete všechny hodnoty, které nesouhlasí.
 • Kontrolujte zatížení chladiva, a to jak měřením přehřátí, tak i měřením podchlazení. Pomocí zařízení na zjišťování úniků zkontrolujte zařízení na možné úniky freonu.
 • Každých šest měsíců zkontrolujte mechanické komponenty s pohyblivými součástmi (ventilátory, čerpadla).
 • Každých šest měsíců proveďte testy kyselosti oleje v chladicím okruhu. Olej a příslušné filtry musí být v každém případě vyměněny po 5000 provozních hodinách nebo po dvou letech.
 • Kontrola mechanických a elektrických součástí vlastního kompresoru musí být u polohermetických kompresorů provedena každých 10000 provozních hodin.
 • Kontrola filtrů v chladicím okruhu a výměna filtračních vložek nebo vlastních filtru se musí provádět každý rok.

 

Jednotky vzduch/vzduch, střešní jednotky nebo jednotky s radiálními ventilátory

 • Dopravní a recirkulační potrubí se musí čistit jedenkrát za rok nebo i častěji, pokud je namontováno ve obzvláště zaplněných a/nebo prašných prostorách.
 • Každé tři měsíce zkontrolujte účinnost a funkci regulačních a/nebo startovních klapek a v případě potřeby je promažte.
 • Každé tři měsíce zkontrolujte souosost řemenic motoru a ventilátoru.

Doporučení pro první spuštění

Všechny naše jednotky procházejí testováním a funkčními zkouškami ve výrobním závodě. Uvádění do provozu musí provádět technici autorizovaného centra technické pomoci přímo na místě instalace.

Smluvní záruka bude potvrzena pouze po provedení této operace.

Technici autorizovaného centra technické pomoci smějí provést pouze první spuštění a nesmí provádět připojení a/nebo práce na systému jednotky.

Před požádáním autorizovaného centra technické pomoci o provedení prvního spuštění musí být provedeny přípravné operace:

 1. Provedení a kontrola správnosti elektrických a hydraulických připojení.
 2. Připojení jednotky k přívodu elektrické energie nejméně 24 hodin před příjezdem techniků autorizovaného centra technické pomoci.
 3. Správné naplnění hydraulického systému a odvzdušnění hydraulické potrubí.
 4. Dokončení všech nutných prací, například instalace potrubí pro odvod kondenzátu.
 5. Kontrola směru otáčení čerpadel.
 6. Kontrola a odstranění všech můstků, které mohou být použity na bezpečnostních zařízení provozního zařízení.
 7. Vyčištění filtru na přívodu vody do jednotky.
 8. Ujistěte se, že je k dispozici alespoň 75 % z celkového tepelného zatížení.
 9. Přesvědčte se, že přívod elektrické energie je dostatečný a odpovídá jednotce (jednotkám) a provozním zařízením.
 10. Kontrola správnosti dotažení elektrických spojů.
 11. Poskytnutí veškeré dokumentace dodané s jednotkou technikům autorizovaného centra technické pomoci.