Stanovisko k aplikaci Nařízení EK 1253/2014

S ohledem řadu nejasností ve výkladech Nařízení považujeme za potřebné zaujmout stanovisko ke dvěma aspektům.

1. Uvádění zařízení do provozu po 1. 1. 2016

Společnost Remak doporučovala ve svých dosavadních vyjádřeních aplikovat v této věci vždy spíše opatrné resp. konzervativnější přístupy. V zájmu minimalizace příp. rizik při uvádění zařízení do provozu v roce 2016 jsme doporučovali výklad, že zařízení zprovozněné po 1. 1. 2016 musí být ve shodě s nařízením 1253/2014.

Činili jsme tak mj. s ohledem na nejasnosti plynoucí z výkladu zveřejněného Evropskou komisí v roce 2014 pod názvem „Modrá příručka“ resp. „Blue guide“.

Tato příručka totiž na jedné straně explicitně uvádí, že „Uvedení na trh je nejdůležitějším okamžikem, pokud jde o uplatňování harmonizačních právních předpisů Unie“ z čehož by se v kombinaci s výkladem spojky „nebo“ v ustanovení čl. 1 Nařízení z hlediska matematické logiky dalo dovodit, že pro splnění podmínek Nařízení stačí, že zařízení bude uvedeno na trh v souladu s Nařízením a podmínka uvedení do provozu už pak není rozhodující.

Na druhé straně ale v kapitole „2.5 Uvádění do provozu (a instalace)“ zmíněná příručka zase explicitně uvádí , že „V rámci dozoru nad trhem by nutnost ověřit soulad výrobků a případně to, zda jsou správně nainstalovány, udržovány nebo používány k zamýšlenému účelu, měla být omezena na výrobky, které lze používat až po jejich sestavení, instalaci nebo jiné manipulaci s nimi“. To podle našeho názoru jasně platí pro vzduchotechnické jednotky a mj. i proto jsme z důvodu výše uvedené opatrnosti doporučovali onen přísnější výklad.

Je ale skutečností, že názory na tento aspekt se liší a některé subjekty na trhu prezentují volnější výklad tj. že zařízení uvedená na trh před koncem roku 2015 mohou být v roce 2016 uváděna do provozu i když nebudou splňovat požadavky Nařízení EK 1253/2014.

Společnost Remak vždy upozorňovala, že není ve věci výkladu Nařízení nadána pravomocí zaujímat jakákoliv autoritativní stanoviska a že každý subjekt se v této věci musí rozhodovat samostatně. Koneckonců stejné stanovisko je uvedeno i v příručce „Blue guide“.  Ta jakkoliv je oficiálním dokumentem EK přesto upozorňuje, že „Příručka má být čistě orientačním dokumentem – právní sílu má pouze znění samotného harmonizačního aktu Unie. V určitých případech mohou mezi ustanoveními harmonizačního aktu Unie a obsahem této příručky existovat rozdíly, zejména v případě, kdy v tomto průvodci nelze plně popsat mírně odlišná ustanovení v jednotlivých harmonizačních aktech Unie. Závazný výklad právních předpisů spadá do výlučné pravomoci Soudního dvora Evropské unie. Názory uvedené v tomto průvodci nepředjímají postoj, který může Komise zaujmout u Soudního dvora. Komise ani jiné osoby jednající jejím jménem neodpovídají za použití níže uvedených informací.“

Jediný zcela jasný a nezpochybnitelný fakt tedy zatím je, že od 1. 1. 2016 mohou výrobci uvádět na trh EU pouze zařízení splňující požadavky Nařízení 1253/2014.

To, zda montážní firma může po 1. 1. 2016 uvádět do provozu zařízení nesplňující požadavky Nařízení, musí každá montážní firma rozhodnout samostatně a na vlastní odpovědnost příp. odpovědnost toho, kdo ve vztahu k ní takový požadavek uplatnil

2. Potrubní zařízení a jejich shoda s Nařízením EK 1253/2014

V poslední době se objevily výklady naznačující problém při posuzování shody „stavebnicových“ zařízení tj. např. i tzv. potrubních zařízení, kdy montážní firma nakupuje komponenty a sestavuje z nich vlastní zařízení na stavbě. Tyto výklady naznačují riziko, že montážní firma se v tomto případě dostane do pozice výrobce s nutností splnit všechny podmínky uvádění takových zařízení na trh. 

Upozorňujeme, že takové riziko platí pouze v případě, že montážní firma nakoupí komponenty od různých výrobců, resp. pokud výrobce nevystaví prohlášení o shodě na zařízení jako celek tj. na soubor komponentů. Společnost Remak jako výrobce potrubních zařízení aplikuje správnou praxi tj. prohlášení na celek a v takovém případě montážní firma nenese žádná rizika.