Zpracování osobních údajů a Nařízení GDPR

Společnost zpracovává osobní údaje v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývající z obecně závazných právních předpisů, dále pro přípravu a uzavírání smluv a z důvodu oprávněných zájmů společnosti. Zpracování osobních údajů probíhá pouze zákonným způsobem v souladu s interními předpisy a odpovídající legislativou. Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám a obchodním partnerům včetně předávání osobních údajů do jiných států.

Každý subjekt má právo požadovat od společnosti přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů u dozorového úřadu.