App Remak

collapsible: 
titulek: 
Co je to mobilní aplikace REMAK?
Infobloky: 

Aplikace REMAK je naší specializovanou konfigurací aplikace Inthouse jakožto platformy pro řešení mobilního ovládání inteligentních domů na bázi regulátorů Siemens a umožňuje dotykové základní ovládání a monitoring řídicích jednotek VCS společnosti REMAK a.s. na bázi regulátorů Siemens Climatix pomocí mobilního zařízení (telefonu, tabletu) na bázi Android OS (v. 4.0.3 a vyšší). Jedná se o volitelný doplněk, resp. rozšiřující nadstavbu ke komplexnímu / servisnímu vzdálenému HMI@WEB (v němž je také nutné provést uvedení VZT/VCS do provozu).

Poznámka 1: ŘJ VCS musí být vybavena připojením do sítě LAN vč. licence (resp. ID konfigurace) pro použití aplikace Inthouse/Remak. Rovněž mobilní přístroj (s aplikací Inthouse/Remak) musí být připojen k LAN, příp. internetu (wifi nebo mobilní data GSM).
Použití aplikace je se zabezpečením nastavitelným heslem v regulátoru (nastavení hesla v HMI@WEB viz manuál k VCS).

Poznámka 2: Zabezpečení proti neoprávněnému přístupu do LAN je nutno zajistit standardními prostředky IT (viz také FAQ v sekcích níže).

titulek: 
RYCHLÁ INSTALACE A SPUŠTĚNÍ
Infobloky: 

 

 • Aplikaci lze stáhnout zdarma z Google Play, v sekci Aplikace a hry vyhledejte „Inthouse“ a zvolte „Instalovat“ anebo sejměte QR kód Vaším zařízením pro automatické spuštění instalace.
 • Při prvním spuštění je zadejte ID konfigurace, které jste obdrželi k vaší VCS (rozlišujte prosím malá a velká písmena). Vyčkejte na stažení konfigurace a pokračujte volbou NASTAVENÍ.
 • Vyplňte síťovou adresu regulátoru řídicí jednotky (např. 192.168.1.1) + případně číslo portu (např. 80). Skutečné hodnoty získáte u svého správce sítě. Klikněte na „Pokračovat“
 • Zadejte heslo PLC - dle vašeho nastavení (v HMI@WEB) příp. tovární ve tvaru: SBTAdmin!
 • Nastavení vlastního hesla PLC pro aplikaci Remak (resp. komunikaci JSON) je jedním z nezbytných prvků ochrany proti neoprávněnému zásahu do provozu!
 • Od této chvíle je komunikace nastavena a aplikace připravena k používání
titulek: 
ZÁKLADNÍ FUNKCE
Infobloky: 
 • Spouštění/vypínání zařízení – Nastavení provozního režimu, výkon ventilace + teplotní (a příp. vlhkostní) režim / úroveň = KOMFORT / ÚSPORNÝ)
 • Nastavení žádaných hodnot pro Ohřev/Chlazení
 • Nastavení hodnot žádané vlhkosti
 • Nastavení limitních hodnot teploty, příp. vlhkosti přiváděného vzduchu
 • Nastavení výkonů ventilátorů
 • Nastavení týdenního časového plánu
 • Monitoring provozního stavu zařízení, resp. komponent, teplot, výkonů periferií (%), příp. průtoku či tlaku, poruchových stavů
 • Reset poruch (po odstranění)
 • Přímé spuštění servisního HMI@WEB v internetovém prohlížeči pro detailní servisní nastavení parametrů (regulační konstanty, atd.)
 • Možnost nastavení předvoleb provozních režimů pro rychlé použití/přepínání (Načtení uloženého nastavení) a vytvoření oblíbených položek na první stránce (rychlý přehled např. pro položky vnořené ve složkách v kartě ovládání)
 • Automatická nebo ruční volba jazykové verze (budou postupně doplňovány)
 • Možnost přepínání mezi více VZT (ŘJ) a jejich (postupné) ovládání/monitorování (pro každou z nich musí být pořízena licence/ID konfigurace)
titulek: 
FAQ ANEB ČASTO KLADENÉ DOTAZY
Infobloky: 
Použití/Funkce
Lze aplikaci Remak použít k jakékoliv VCS?

Ovládání VCS pomocí aplikace Remak je možno využít pouze pro VCS s hardware vybavením pro připojení k LAN a se software přípravou pro aplikaci (nutný OS 10.32 a vyšší a s nímž je dodávána z výroby i SW podpora JSON komunikace - pouze pro regulátory s LAN portem).

Jak zjistím informace o vybavenosti mého zařízení?

Informace o hardware vybavení: Výrobní (projektové) konfigurace (regulátor typu 6xx, vzdálené ovládání HMI@WEB, resp. aplikace Remak), případně fyzickou kontrolou regulátoru.

Informace o software vybavení: Verze OS v HMI-DM, TM a HMI@WEB v menu: Nastavení/Konfigurace zařízení/Informace o zařízení/Verze OS.

Jak lze na stavbě poznat, že jednotka je (má být) ovládána z mobilní aplikace?

Jsou základní dvě místa kde lze tuto informaci nalézt:

1) V průvodní dokumentaci (tisková sestava z AeroCADu) … jak v textové rekapitulaci konfigurace zařízení, tak u schéma zapojení.

2) Přímo na řídicí jednotce je z výroby nalepen samolepící informační (žlutý) 3-jazyčný štítek.

Ikona signálu (černý trojúhelník v záhlaví) zobrazuje chybový vykřičník a zároveň se zobrazí ikona provozního režimu (obrázek barevné dlaždice)

Tento stav znamená, že nedošlo k navázání komunikace mezi aplikací a regulátorem VCS. Nemusí jít o faktické selhání spojení, ale může jít taky o problém špatně zadaného hesla. (V mimořádných situacích může jít i o velmi významné změny konfigurace aplikace)

V první řadě ověřte připojení mobilu na wifi LAN (přes internetový prohlížeč v mobilu příp. alespoň přes PC/NTB) či GSM síť (data) dostupnost HMI@WEB, zda je funkční připojení VCS do LAN.

Dále je příp. nutné ověřit v HMI@WEB (ev. u správce) příp. platnost hesla PLC a příp. i přenastavit heslo v aplikaci Remak.

V popisu instalace nebylo požadováno nastavení hesla pro zobrazení „chráněných prvků“. Mám možnost jí nastavit?

Tato možnost nastavení není pro standardní použití, ale pouze pro diagnostické účely ve spolupráci se servisem Remak, proto není ani pro instalaci a běžné použití položka využita.

V hlavní nabídce menu je možnost nastavení tří různých rychlosti komunikace? K čemu slouží?

Nastavení je k dispozici pro účely přizpůsobení podle rychlosti vašeho připojení.

Výchozí možnost je „Normální“, která vyhoví ve většině standardních situací. V případě pomalých připojení doporučujeme vybrat možnost „Pomalá“, která sníží množství přenášených dat a zároveň i odezvu systému. Naopak pro velmi rychlé sítě wifi/LAN doporučujeme vybrat možnost „Rychlá“ a získat tak rychlejší odezvu a vyšší přenos dat.

K čemu slouží tlačítko (obrázek tlačítka s křížkem) u ID konfigurace v menu nastavení?

Tímto tlačítkem máte možnost zrušení vložené ID konfigurace. Před samotným procesem se zobrazí ověřovací dotaz „Zapomenout konfiguraci?“

Tato volba po potvrzení vyvolá, v případě potřeby, kompletní proceduru výchozího nastavení a zadání nového ID a konfigurace (např. z bezpečnostních důvodů při změně obsluhy apod.) Pokud se tak stane, je nutno vyžádat u REMAK a.s. nové ID.

Mohu aplikaci Remak použít pro řízení jen jednoho zařízení?

Aplikace Remak je zacílena na základní obsluhu „laickým“ konečným uživatelem, jenž potřebuje zpravidla ovládat jedno zařízení. Avšak aplikace Remak poskytuje možnost ovládat více zařízení najednou pomocí přepínání jednotlivých konfigurací přímo v menu.

Konfigurace je spojena vždy jen s jedním regulátorem (ŘJ VCS) a s nutností pořízení licence pro každou z nich (v ideálním případě předem s nakonfigurováním v SW AeroCAD již do výroby ŘJ).

Při zvolení možnosti „Nová předvolba“ se nabízí výběr z mnoha položek, které nejdou nastavit. Co a jak si tedy mohu předvolit?

Předvolby umožňují uložit aktuální stav nastavení, resp. užší množinu vybraných nastavovacích položek (třeba jen jednu) – tj. s hodnotami nastavení jak jsou v nabídce zobrazeny u jednotlivých výběrových možností - jejich výběrem zaškrtnutím a pak je jedním dotykem na předvolbu kdykoliv aktivovat, tzn. změnit nastavení zařízení dle uložené předvolby (princip Ulož/Načti) – základní využití může být pro rozdílné požadované provozní režimy a žádané hodnoty v těchto režimech.

A co představují oblíbené položky?

Oblíbené položky jsou duplicitně vytvořené ovládací prvky pro rychlou dostupnost na hlavní infostránce aplikace. Slouží pro rychlejší zpřístupnění, resp. monitorovací náhled, položek umístěných v kartě ovládání v nižší úrovni aplikace. Jejich funkčnost je stejná jako v případě použití na kartě ovládání v nižších úrovních aplikace. Uživatel si může libovolně oblíbené položky měnit.

Chtěl jsem při prvním nastavení nového zařízení významněji změnit nastavení defaultních žádaných hodnot z výroby (podstatně zvýšit požadovanou teplotu pro léto i zimu), ovšem po změně požadované teploty pro chlazení byla max. možná teplota pro topení stále jakoby limitovaná původní úrovni teploty pro chlazení (kterou logicky nemůže překročit).

V případě (zejména) pomalých (nastavených) rychlostí komunikace může dojít v některých případech hlubšího, resp. vícenásobného přenastavování (např. žádaných hodnot teplot topení a chlazení – jež jsou vzájemně svázány) k dočasnému stavu jakoby nereflektujícímu první krok přenastavení (předchozí parametr) a neumožňujícími v druhém kroku přenastavení dle potřeby (tzn. neaktualizaci Min. / Max. limitu pro nastavení) z důvodu časového zpoždění nového načtení parametrů. V tom případě je nutno buďto počkat na systémový refresh hodnot parametrů (v řádu sekund), nebo se vrátit v aplikaci o úroveň výše a znovu pak na přenastavení požadovaného parametru, kde bude již vynuceno nové načtení parametru i limitů.

Některá tlačítka jsou zobrazena šedou barvou. Proč?

Šedou barvou jsou zobrazeny pasivní prvky (resp. tlačítka), tzn. aktuálně neaktivní prvky (resp. jim přiřazené komponenty zařízené) a také prvky na úrovni svých (fyzikálních) minimálních hodnot. Proto také např. s výjimkou prvků rozbalovacích skupin (složek), u nichž je barva pevná, nejsou žádná tlačítka zobrazena barevně, nedojde-li ke spojení s regulátorem (nezjištěný stav prvku se projeví stejně jako pasivní prvek).

V kartě týdenního časového plánu je zobrazena poloha aktuálního dne a času, v regulátoru ŘJ (PLC) pomocí červeného čárečkového ukazatele (ikona čárečky). Co když se jeho aktuální poloha neshoduje s aktuálním datem a časem?

Kalendářní datum nemusí odpovídat skutečnosti, i když je den a čas v pořádku – datum PLC a přesněji reálný čas lze případně zjistit vyvoláním informací pod ikonou (jejím stiskem) „signálu“ komunikace s regulátorem. Pokud je však čas a datum nastaven špatně v regulátoru, je nutné provést úpravu přes HMI@WEB.

Jak u karty časového plánu zjistím skutečně nastavený provozní režim chodu?

Vzhledem k velkému množství celkově nastavitelných režimů (až 11) je barevná vizualizace v plánu pouze v úrovni rozlišení tří stavů – komfortního zeleně, úsporného režimu chodu světle modře a režimu stop černě.

Úroveň větrání - tzn. výkonové stupně chodu ventilátorů - nejsou v náhledu plánu rozlišeny. Lze je případně zobrazit podržením daného bodu změny „kolečka“ na časovém plánu (při případném využití nastavení „TRN korekce“ pro odtahový ventilátor jsou v datových bodech časového plánu uvedeny základní hodnoty režimu, tj. pro přívodní ventilátor).

Zadání nového datového bodu v časovém plánu a jeho přenastavení (skok časů při posunu prstem v rámci dne) probíhá jen v úrovni celých hodin. Toto nastavení časového programu provozu nemusí vždy dostačovat. Je možné i jemnější nastavení než v celých hodinách?

Nastavení je možné i v krocích po ¼ hodinách, příp. i po minutách. Toto jemnější nastavení je k dispozici při posunutí prstu po displeji (bez zvednutí) nalevo nebo napravo (podle možností) od nastavovaného dne – nejdříve se aktivuje nastavení po ¼ hodinách, s ještě větším oddálením pak v minutách (pozn. zároveň klesá rozsah nastavitelného intervalu podle nastavovacího rozlišení).

K čemu slouží v „Menu/Nastavení“ řádek „Nedostupné prvky“ s informací „Skryté“ a tlačítko s „cirkulační šipkou“?

Aplikace je připravena pro velký počet různých konfigurací VCS, proto jsou za účelem uživatelské přívětivosti všechny prvky neaktivní (resp. nedostupné) a v dané konfiguraci potlačeny ze zobrazení, což signalizuje tento řádek. Připojené tlačítko s „cirkulační šipkou“) slouží pro případnou možnost re-načtení nedostupných, resp. aktivních prvků aplikace (v případě nekorektně provedené instalace – např. při špatném spojení s regulátorem). K nenačtení prvků může dojít i po provedeném servise, když dojde k přenastavení konfigurace VZT ve VCS, příp. po významnějších aktualizacích aplikace a její konfigurace.

Jak mohu upravit nastavení identifikace zařízení?

Toto nastavení je nutné provést při uvádění zařízení do provozu (i kdykoliv později) prostřednictvím HMI@WEB (nebo HMI-DM/TM) v menu Nastavení/Identifikace zařízení.

Jaké jsou souvislosti aplikace Remak vzhledem ke vzdáleným ovládáním HMI_web a web_DEM příp. lokálními ovladači HMI?

Mobilní aplikace Remak je jednoduchým základním ovladačem k základnímu provoznímu řízení provozu VZT – spouštění požadovaného režimu (+ vypínání), nastavení (jen uživatelsky účelných parametrů) a k jednoduchému přehledu o provozu (zpětná vazba). Mobilní aplikace je přímá alternativa k HMI-SG (s HMI@WEB) za předpokladu funkčnosti (dostupnosti) wifi či GMS mobilní data.

HMI@WEB je komplexní servisně - obslužné ovládání, nově přímo reprezentující (simulující) ovladač HMI-DM (a se stejným menu a principy) navíc s možností on-line zobrazení vybraných trendů parametrů (analogových hodnot), bez vizualizační funkce VZT. HMI@WEB je vždy nedílnou součástí VCS při její konfiguraci s ovládáním mobilní aplikací - jakožto součást (vybavení) regulátoru pro připojení do LAN.

Webový Device manager (WDEM) je nástroj pouze pro bazénové jednotky – sloužící hlavně k monitoringu a k základnímu ovládání / obsluze provozu a hlavním benefitem je vizualizace + širší rozsah trendů (grafů) pro lepší „uživatelský“ přehled o zařízení. Nemá ALE možnosti servisního konfigurování/nastavení – jež jsou k dispozici v HMI@WEB (Při WDEM je vždy k dispozici u HMI@WEB). WDEM je taky koncipován pro vzdálený dohled výrobce (zákaznického servisu REMAK a.s.) nad provozem zařízení (a analytickou podporou uživatelů pro minimalizace provozní/energetické náročnosti provozování bazénové VZT) jako placená služba.

Ve vztahu k lokálním ovladačům HMI-DM a HMI-TM pak u VCS s konfigurací mobilní aplikací všechny jejich funkce (plný rozsah uživatelské i servisní funkčnosti HMI-DM a TM) poskytuje HMI@WEB (i přímo přes odkaz v menu mobilní aplikace) a mobilní aplikace je „nadstavbovým“ jednoduchým uživatelským ovladačem pro základní ovládání a monitoring – kdekoliv, kde se lze spojit mobilním přístrojem přes wifi nebo GSM mobilní data do počítačové sítě, resp. internetu.

S tím souvisí rozdíly plynoucí z různého zacílení i použití – tzn. hlavně dostupnost řízení/monitorování lokálně vs. vzdáleně a také obecně infrastruktury pro IT a MaR v budově (LAN). Mobilní aplikace přináší možnost ovládání/monitoringu jednoduše a odkudkoliv. Konfigurace VCS s mobilní aplikací (+ HMI@WEB) je cenově srovnatelná s VCS s HMI-DM nebo TM (u odpovídajícího PLC regulátoru – vyšší řady 63x).

Bezpečnost
Je použití aplikace REMAK spojeno s nějakou registrací, tzn. účtem u společnosti REMAK ? A pokud ano, jak REMAK zajišťuje ochranu osobních dat?

Ne, aplikace REMAK není vázaná na registraci, tedy nějaký uživatelský účet a sdílení žádných personálních dat se společností REMAK a nemůže být tedy žádný systém správy účtů ani cílem útoku tzv. hackerů.

Je použito nějaké kryptování dat při ovládání vzduchotechniky aplikací REMAK?

Kryptování dat pro spojení s regulátorem není použito (regulátor ho nepodporuje), bezpečnost musí být zajištěna standardními prostředky IT pro sítě LAN (jako je WPA2-AES v případě Wi-Fi) a zejména pro přístup přes internet (využití VPN). Rovněž není vhodné bez uvážení dávat k dispozici svou případnou veřejnou IP adresu a port pro směrování k regulátoru, port také doporučujeme nestandardní, např. 17925 je určitě lepší než obvyklé porty 80 či 8080 (a ostatní porty nutno z vnější sítě zakázat). Principiálně je ale ovládání VCS z mobilního telefonu jen nadstavba k HMI@WEB a základy bezpečnosti zůstávájí stejné (viz i návod k VCS, připojení k LAN).

Aplikace je spojena s placenou licencí – jak je tedy tato licence spojena s uživatelem a ochranou jeho zařízení? Resp. jak je u aplikace REMAK / Inthouse distribuované volně v Google obchodu Play zajištěno, aby nikdo neoprávněný nemohl ovládat mou vzduchotechniku?

Aplikace REMAK stažená z Google Play Store není funkční bez zadání tzv. ID konfigurace (aplikace) při prvním spuštění (Pozn. Dále je nutné zadání adresy (+ portu) regulátoru (PLC) řídicí jednotky VCS).

ID konfigurace je základní klíč k funkčnosti aplikace a zabezpečení proti neoprávněnému přístupu, je vygenerován s vazbou na konkrétní licenci, která je vždy spárovaná a jedinečná k jednomu regulátoru Climatix (k jedné řídicí jednotce VCS, tzn. k jednomu vzduchotechnickému zařízení). Bez zadání správné ID konfigurace pro konkrétní regulátor nedojde k navázání spojení aplikace a regulátoru.

Z toho samozřejmě plyne, že je potřeba uchovávat toto ID konfigurace jako důvěrné – jen pro oprávněné uživatele.

Z toho ale plyne, že ID konfigurace je trvale platná … A co např. Ztráta mobilu s vloženými údaji ID konfigurace nebo personální změny ve společnosti a zajištění bezpečnosti? Jsou ještě další „mechanismy“ zajištění bezpečnosti provozu zařízení – před neoprávněným přístupem ?

ID konfigurace je jedna ze dvou základních způsobů zajištění bezpečnosti provozu zařízení proti neoprávněným zásahům. V případě problémů (zcizení a použití ID konfigurace jiným než oprávněným uživatelem, ztráta mobilního přístroje se zadanými přístupovými informacemi), lze na vyžádání v REMAKu kdykoliv zrušit funkčnost dané ID konfigurace (vázané na licenci, jež vždy umožňuje použití jen s jedním regulátorem Climatix) a nahradit ji novou a zajistit tak znovu zajištění zabezpečení.

Druhým způsobem ochrany je použití uživatelského komunikačního hesla pro ovládání regulátoru přes mobilní aplikaci (tzv. JSON komunikaci) (Pozn. Jde o obdobu jako je jméno a heslo na webserver s ovládáním HMI@WEB, jen se v rámci požadovaného zjednodušení přístupu k zařízení mobilním ovládáním heslo zadává v přednastavení aplikace a nikoliv při každém spouštění aplikace).

Samotné komunikační heslo jsou plně individuální v moci správce/konečného uživatele, to samozřejmě může uživatel měnit dle potřeby – a umožňuje tak např. správci zajistit bezpečnost ovládání při ztrátě mobilního přístroje, či při personálních obměnách ve firmách apod.

Samozřejmě je nutno si při uvedení do provozu přenastavit výchozí (jednotné) heslo z výroby (přes HMI@WEB).

Jakou roli v zajištění, příp. narušení, bezpečnosti hraje montážní firma (resp. distribuční řetězec)?

Po převzetí zařízení, tj. při uvedení do provozu musí montážní firma předat/sdělit ID konfigurace zákazníkovi – uživateli/obsluze (je z výrobu uvedeno v průvodní dokumentaci k VCS), a ten si musí příp. již „utajeně“ nastavit (přes HMI@WEB) nové heslo pro mobilní aplikaci (JSON) a toto nesdělovat montážní firmě.

V případě např. hlubšího narušení partnerských vztahů je možné si příp. vyžádat u REMAKu zrušení původní ID konfigurace a jeho nahrazení novým (viz už výše).