Základní zásady protimrazové ochrany vzduchotechnických jednotek Remak

Základní zásady protimrazové ochrany vzduchotechnických jednotek Remak

Protimrazová ochrana integrovaná ve vzduchotechnických zařízeních společnosti REMAK a.s. se dá rozdělit do tří základních skupin.

  • Vodní (topné) výměníky
  • Přímé výparníky (chlazení)
  • Deskové a rotační rekuperátory
CAP P33 N NS 120 NS 130
CAP P33 N NS 120 NS 130

Vodní výměníky určené pro ohřev přívodního vzduchu do klimatizovaného prostoru mají pro provoz při nízkých teplotách (ne-li v topném systému dostatečně teplé topné médium) navrženu zdvojenou protimrazovou ochranu. První stupeň protimrazové ochrany sestává ze snímání teploty vratné vody z výměníku, druhý stupeň protimrazové ochrany je zabezpečen snímáním teploty vzduchu za výměníkem, v přívodním vzduchu.

Teplota vratné vody je snímána teplotním čidlem NS 130 / Ni1000 s rychlou odezvou tak, aby připojený řídicí systém dostatečně rychle reagoval na pokles teploty pod povolenou mez. Snímač je umístěn přímo v trubkovém sběrači vodního výměníku, na vratné vodě.

Snímání teploty přívodního vzduchu za ohřívačem je realizováno potrubním čidlem NS 120 / Ni1000. Tento snímač je určen společně pro regulaci teploty přívodního vzduchu za ohřívačem a taktéž jako protimrazová ochrana. Tzn., je-li na tomto snímači vyhodnocena nízká teplota přívodního vzduchu za ohřívačem, bude tato skutečnost řídicím systémem vyhodnocena jako porucha protimrazové ochrany na vzduchu.

V ojedinělých případech a pouze na přání zákazníka je možné doplnit protimrazovou ochranu vodního ohřívače o doplňkovou ochranu, které sestává z instalace kapilárového termostatu CAP. Tento termostat, respektive jeho kapilára, je instalována do celého průřezu vzdušniny, která prochází topným registrem. V případě poklesu teploty pod povolenou mez, zabezpečuje tento termostat taktéž aktivaci protimrazové ochrany připojeného řídicího systému.

Deaktivace protimrazové ochrany pro vodní topné registry je možná pouze při zabezpečení správné provozní teploty topného média a zároveň při zabezpečení správné teploty u snímače přívodního vzduchu ve VZT zařízení.

Při aktivaci protimrazové ochrany musí nadřazený řídicí systém zajistit okamžité vypnutí ventilátorů, uzavření vstupní klapky a otevření regulačního ventilu na přívodu topné vody a tím prohřátí výměníku.

Přímé výparníky (chlazení), které jsou instalovány ve VZT zařízeních, mohou v přechodných obdobích (jaro a podzim) nebo při nedodržení souladu chladícího výkonu (kombinace výparník a chladící jednotka) namrzat. K tomuto namrznutí dochází v teplosměnné části přímých výparníků. Tímto je v konečném důsledku navýšená tlaková ztráta, případné úplné zanesení tohoto výparníku. Pro zamezení tohoto jevu jsou na trubkovnici sání výparníku instalovány kapilárové termostaty CAP zabezpečující protimrazovou ochranu přímých výparníků. Instalace kapiláry se provádí při kompletaci chladícího okruhu, kdy po napojení přívodu chladiva a odvodu (sání), se na již zmíněnou trubkovnici sání, navine celá délka aktivní kapiláry. Po této instalaci je nutno zabezpečit tepelnou izolační vrstvu, která zamezuje případné kondenzaci vzdušné vlhkosti a zároveň zabezpečí korektní přenos skutečné teploty ve výparníku na aktivní část kapiláry.

V případě aktivace této protimrazové ochrany dojde k přerušení řídícího signálu do chladící jednotky, tímto se zároveň odpojí chladící výkon přiváděný do přímého výparníku umístěného ve VZT. Následné je výparník rozmrazen teplým přívodním vzduchem. Po navýšení teploty na trubkovnici sání, je řídící signál opět kapilárovým termostatem sepnut a zároveň dochází k aktivaci chladící jednotky.

Deskové a rotační rekuperátory jsou vystaveny případnému namrzání při vysoké vzdušné vlhkosti odtahované vzdušniny z klimatizovaného prostoru. A to v případě, že do rekuperátorů vstupuje přívodní (venkovní) vzduch s teplotou bodu mrazu a nižší. Při těchto provozních podmínkách může dojít k námraze teplosměnných ploch u deskového rekuperátoru nebo vlnovce u rekuperátoru rotačního. Protimrazovou ochranu je v obou případech možno řešit snímáním teploty za rekuperátorem na odvodním vzduchu VZT zařízení nebo snímáním tlakových ztrát na rekuperátoru. Tato teplota je snímána podle volby nadřazeného řídicího systému. V aplikacích společnosti REMAK a.s. je nyní možno použít řídicí systémy VCB a WebClima, přičemž u jednotek VCB je protimrazová ochrana rekuperátoru zabezpečena kapilárovým termostatem CAP nebo snímačem tlakové diference P33N. Snímač tlakové diference není aktivován změnou teploty za rekuperátorem, je aktivován vyšší tlakovou ztrátou na deskovém rekuperátoru, která je způsobena případnou námrazou v teplosměnných plochách. V obou těchto případech je aktivován servopohon by-pasu deskového rekuperátoru, případně je aktivována PMO pro rotační rekuperátor.

U řídicího systému WebClima je protimrazová ochrana rekuperátoru řešena snímáním skutečné teploty za rekuperátorem, a to teplotním čidlem NS 120 / Ni1000. Klesne li teplota na tomto snímači pod nastavenou hodnotu je řízeně (proporcionálně) otevírán by-pas deskového rekuperátoru nebo v případě rotačního rekuperátoru jsou regulovány otáčky rotoru rotačního výměníku.

Při deaktivaci snímačů CAP, P33 N nebo navýšení teploty na čidle NS 120 je opět zahájena plná rekuperace.